Ingol and Tanterton Churches

Holy Family RC Church

34 Whitby Ave
Ingol
Preston
PR2 3YP

St.Margaret’s Church

1A St.Margaret’s Close
Ingol
Preston
PR2 3ZU

Tanterton Christian Fellowship


Tanterton Christian Centre
Kidsgrove
Ingol
Preston
PR2 7BX

Ingol Methodist Church

Tag Lane
Ingol
Preston
PR2 3XA